Home / Timing

 

माध्यमिक शाळा (५ ते १० वी इयत्ता)
७.१० ते दुपारी १२.२० वाजता

जूनियर कॉलेज
सकाळी १२.३० ते ५.३०